Historie

Bij de invoering van de Wet Educatie beroepsonderwijs (WEB) in 1996 werd de verantwoordelijkheid voor kwalitatief goed onderwijs en examinering voor alle leerwegen in het middelbaar beroepsonderwijs bij de onderwijsinstellingen neergelegd. Om zicht te houden op de kwaliteit van de examinering werd een systeem van externe legitimering geïntroduceerd: een exameninstelling moest waarborgen dat het niveau en de inhoud van de examens waren afgestemd op de eindtermen. De vereniging Excenter werd in 1997 opgericht met het doel de kwaliteit van examinering in het beroepsonderwijs te bevorderen en een dekkend aanbod van externe legitimering te realiseren.

In 2004 kwam er een nieuwe onafhankelijke toezichthouder, het Kwaliteits Centrum Examinering (KCE). Het systeem van externe legitimering verdween. En daarmee veranderde ook de rol van de kenniscentra en de mate van invloed van het sectorale bedrijfsleven op de examens. Sinds eind 2007 is het toezicht op examinering een taak van de Onderwijsinspectie.

Hoewel door het verdwijnen van het systeem van externe legitimering Excenter geen rol meer had, is Excenter blijven bestaan. Reden daarvoor was dat er zich wellicht in de toekomst ontwikkelingen zouden voordoen waarbij exameninstellingen weer een gezamenlijke spreekbuis nodig zouden hebben. Sinds begin 2008 is Excenter weer actief mede door de ontwikkelingen op het terrein van de examenprofielen.

Op verzoek van scholen en het bedrijfsleven zijn de meeste aan de kenniscentra verbonden organisaties actief gebleven op het terrein van examinering. Dit biedt voordelen voor onderwijs en bedrijfsleven, onder meer omdat het bijdraagt aan een doelmatig en doeltreffend systeem. Dankzij de expertise van kenniscentra worden scholen ontlast bij de ontwikkeling en uitvoering van de examens.

Sinds eind 2007 staat het onderwerp examinering weer volop in de belangstelling en gebeurt er veel op dit terrein. In de discussies die gevoerd worden over het mbo ligt de nadruk sterk op algemene (doorstroom)vaardigheden en kennis. De vereniging Excenter vindt het echter van groot belang dat de aandacht voor beroepsgerichte vakken niet verslapt. Beroepsgerichte en algemene kennis en vaardigheden moeten in balans zijn. Het ministerie van OCW hoopt en verwacht dat de komende jaren met kracht de gezamenlijke inkoop en ontwikkeling van beroepsgerichte examens gestimuleerd zal worden. Excenter en haar leden willen daar graag aan bijdragen. Dit doen zij onder meer middels het Keurmerk Examenleverancier.