Excenter.nl > Introductie

Vereniging Excenter

Wat is Excenter?

Excenter, de Vereniging Exameninstellingen Onderwijs Bedrijfsleven, vertegenwoordigt leveranciers van examenproducten en -diensten. We dragen bij aan de standaardisering van examinering en zorgen voor betrokkenheid van het bedrijfsleven. Dit alles om de kwaliteit van examens en het maatschappelijke vertrouwen in de waarde van diploma's te waarborgen. Inkoop van examenproducten door onderwijsinstellingen is één manier om dit doel te bereiken.  

Wat doet Excenter?

De vereniging heeft de volgende doelstellingen: 

  • het (doen) vertegenwoordigen van exameninstellingen zoals bedoeld in de Wet educatie en beroepsonderwijs (WEB hoofdstuk 1, titel 6);
  • het (doen) vertegenwoordigen van leveranciers van examenproducten en -diensten;
  • het borgen van de kwaliteit van de geleverde producten en diensten van de leden;
  • toename van het maatschappelijke vertrouwen in examens door middel van het bijdragen aan de standaardisering van examinering;
  • het borgen van betrokkenheid van het bedrijfsleven bij examinering.  

Website excenter.nl

Op deze website is informatie te vinden over de activiteiten van Excenter. Tevens is achtergrondinformatie beschikbaar over het ontstaan, de leden, het bestuur en het vergaderschema. Publicaties zijn via de website op te vragen.

Voor meer informatie kunt u mailen naar info@excenter.nl